Doporučený postup reklamace

Přestože je jedním z našich hlavních cílů prodej kvalitního výrobku v rámci idey udržitelné módy - produktu s co nejdelší životností při zachování jeho komfortu, i tak může nastat situace, kdy budete považovat výrobek za vadný. Dle zákona občanského zákoníku 89/2012 Sb. máte právo uplatnit právo z vadného plnění. V takovém případě si prosím přečtěte tuto stránku, která Vám zodpoví otázky, co v takové chvíli dělat a jaké máte možnosti. V rámci tohoto tématu nás můžete také kontaktovat.

 

Pokud považujete zboží za vadné, doporučujeme nás nejprve kontaktovat, každou takovou situaci řešíme individuálně se snahou dobrat se k řešení k Vaší spokojenosti. Napište nám na emailovou adresu info@beminematchingoutfits.com, a uveďte následující:

  • popis vady (alespoň stručně),
  • fotku, na které je dobře vidět vada,
  • Vaše jméno,
  • pokud je to možné, tak i číslo objednávky, nebo číslo faktury či jiný doklad o nákupu.
 

V případě, že budete chtít uplatnit právo z vadného plnění, můžete jej samozřejmě využít, a to přímo prostřednictvím zaslání vadného zboží, spolu s vyplněným reklamačním formulářem, který je přiložen také níže nebo Vaším písemným oznámením o reklamaci zboží. Pro urychlení celého procesu doporučujeme využít reklamační formulář. Zboží zabalte nejlépe do originálního obalu nebo obdobným způsobem tak, aby se minimalizovalo riziko poškození zboží při dopravě. Zboží s přiloženým reklamačním formulářem prosím zašlete nejlépe na adresu:

BeMine s.r.o.
Blatného 1846/23,
616 00 Brno-Žabovřesky
Česká republika

 

V obou případech Vás budeme obratem informovat o dalším postupu.

 

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje práva a povinnosti smluvních stran v rámci kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (dále jen „kupující“) a společností BeMine s.r.o., se sídlem Blatného 1846/23, 616 00 Brno-Žabovřesky (dále jen „prodávající“).

 

Záruční lhůta

Záruční lhůta, po kterou je možné uplatnit práva z vadného plnění je 24 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady na zboží, užívá-li kupující nadále zboží i po zjištění vady, prodávající nenese odpovědnost za rozšíření míry poškození tohoto zboží.
 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, do lhůty pro reklamaci zboží se nezapočítává doba, po níž kupující nemůže zboží užívat, např. v době, kdy je zboží opravováno.
  

V případě, že je výsledkem vyřízení reklamace výměna zboží, nezačíná běžet nová záruční lhůta, ale jejím počátkem je stále den převzetí zboží kupujícím při jeho původní koupi.

 

Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

· Věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím.

· Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

· Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

· Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Záruční podmínky  

Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce řádně zkontrolovat stav a úplnost zboží a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. Dále doporučujeme zkontrolovat bez zbytečného odkladu, že je zboží kompletní a bez vady. Případné nesrovnalosti je třeba vyznačit v předávacím protokolu dopravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. V případě převzetí takové zásilky nám o této situaci zašlete informaci s přiloženou fotodokumentací vzniklých poškození zboží či obalu, a to na emailovou adresu: info@beminematchingoutfits.com. Tato ustanovení neodporují právu kupujícího z vadného plnění.
 

Způsoby uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím zaslání vadného zboží na adresu:

BeMine s.r.o.
Blatného 1846/23,
616 00 Brno-Žabovřesky
Česká republika
   

Zásilka zaslaná na výše uvedenou adresu za účelem reklamace, by měla nejlépe obsahovat:

· Reklamované zboží,

· Kopii dokladu pro doložení záruky (objednávka nebo faktura, či jiný věrohodný způsob),

· Informaci s detailním popisem vady,

· Informaci o zpáteční adrese, kam zaslat zboží po vyřízení reklamace,

· Informaci o požadovaném způsobu vyřízení reklamace.
 

Nejjednodušším (doporučeným) způsobem je s reklamovaným zbožím a kopií dokladu k doložení záruky, zaslat vyplněný a vytištěný reklamační formulář, který obsahuje všechny výše uvedené informace.

 

Kdy reklamaci nelze uplatnit?

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, kterou již dříve reklamoval a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny tohoto zboží.
 

V případě neuplatnění práv z vadného plnění během záruční lhůty, odpovědnost prodávajícího za vady zboží vypršením této záruční lhůty zaniká.
 

Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené:

· Kupujícím, a to nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem nebo mechanickým poškození zboží,

· Opotřebením obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,

· Poškození v důsledku živlů či vyšší mocí (např. povodně, apod.),

· Nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci zboží ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V této lhůtě není započítána přiměřená doba pro případné odborné posouzení reklamované vady.
 

Prodávající je povinen kupujícímu doložit písemné potvrzení, které bude zasláno bez zbytečného odkladu na emailovou adresu kupujícího, a jehož obsahem bude:

· Datum a místo uplatnění reklamace,

· Popis reklamované vady,

· Požadovaný způsob vyřízení reklamace,

· Způsob informování kupujícího o vyřízení reklamace.
 

Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Prodávající je však schopen reklamaci vyřídit běžně už do 14 dní. Pokud vychází poslední den této lhůty na den pracovního volna, posledním dnem této lhůty se považuje nejbližší pracovní den (obvykle pondělí). V případě, že reklamace nebude v této lhůtě vyřízena, považuje se tato situace za podstatné porušení smlouvy a kupující tak může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
 

Prodávající je povinen kupujícího Informovat o vyřízení reklamace písemně (bude zasláno na emailovou adresu kupujícího), příp. přiloženo k zásilce v rámci následného zaslání reklamovaného či nového zboží kupujícímu. Toto potvrzení obsahuje:

· Datum vyřízení reklamace

· Způsob vyřízení reklamace

· Případně potvrzení opravy, dobu trvání opravy, nebo odůvodnění zamítnutí reklamace
 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění. 
 

Kupující nemá právo měnit zvolený požadovaný způsob vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího. Výjimkou je situace, kdy požadovaný způsob prodávající není schopen vůbec nebo v termínu uskutečnit.

 

Závěrečná ustanovení

Kupující má právo se případně obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Přesto doporučujeme nás vždy nejprve kontaktovat, na emailovou adresu: info@beminematchingoutfits.com, abychom se mohli dobrat k vyřešení případné nesrovnalosti k Vaší spokojenosti.

 

Tento reklamační řád je platný od 15.10.2018.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ke stažení zde.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Copyright © 2020 - BeMine. All rights reserved.

Děkujeme že podporujete náš malý rodinný podnik a výrobu v České republice :)