Pravidla ochrany osobních údajů

 

1.      ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTNÍ INFORMACE SPRÁVCE

Zpracovatelem a zároveň správcem Vašich osobních údajů je společnost BeMine s.r.o., se sídlem na adrese Blatného 1846/23, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO 07018461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105664 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce:

-        Adresa pro doručování: Blatného 1846/23, 616 00 Brno-Žabovřesky

-        Adresa elektronické pošty: info@beminematchingoutfits.com


2.      ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Za osobní údaje jsou považovány všechny informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímým či nepřímým způsobem identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor), nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Mezi osobní údaje, které Správce zpracovává, patří především jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefonní kontakt, adresa elektronické pošty či platební údaje, tedy údaje, které jsou náležitostmi v rámci uzavření kupní smlouvy. Dále zpracovává osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty v rámci Vašeho uživatelského účtu a byly vyplněny dobrovolně.


3.      DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·        Plnění smlouvy - prvotním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je zajištění plnění uzavřené kupní smlouvy, tedy aby vyřízení celého obchodního procesu probíhalo bez problémů a korektně. Stejně tak v případě reklamačního řízení či vzniklé pohledávky v rámci náhrady škody, apod., tedy v případech, kdy smluvní vztah nadále trvá.


·        Zákonné důvody – výše uvedené plnění smlouvy úzce souvisí se zákonnými povinnostmi. Správce je povinen uchovávat některé dokumenty jako jsou účetní či daňové doklady, např. pro účely povinnosti vedení účetnictví. Správce se tak řídí obecně závaznými právními předpisy, přičemž pro tyto účely zpracovává zejména fakturační a doručovací osobní údaje.


·        Doručování zboží – pro účely plnění smlouvy v rámci bodu doručení zboží, Správce zpracovává osobní údaje, jako je kontaktní adresa či telefonní kontakt. Pro doručování zboží jsou využity specializované dopravní společnosti, kterým Správce poskytuje Vaše osobní údaje, nezbytné pro doručení zboží na sjednané místo a zajištění převzetí zboží zákazníkem.


·        Uživatelský účet – Správce zpracovává osobní údaje také v rámci uživatelských účtů. Ty slouží ke zkvalitňování služeb, zejména usnadnění opakovaného nákupu zboží. Při tvorbě uživatelského účtu je nutné vyplnit povinné osobní údaje, sloužící především pro účely plnění smlouvy, a dále nepovinné údaje, které uživatel poskytuje na základě dobrovolného vytvoření uživatelského účtu.


·        Marketingové účely – Správce zpracovává osobní údaje k následujícím marketingovým účelům:

o   Zkvalitnění poskytovaných služeb - hlavním cílem zpracování údajů v rámci marketingových účelůje zkvalitnění námi poskytovaných služeb. Pomocí monitoringu zákaznických preferencí, chování na webu či samotného výběru zboží, je možné lépe specifikovat zákaznické potřeby.

o   Soutěže – týká se především vyhlášených soutěží, kdy Správce zpracovává osobní údaje za účelem stanovení výherce a doručení zboží výherci (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a doručovací adresu).

o   Hodnocení, recenze – dobrovolně vyplněná hodnocení našich služeb zákazníky, především pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

o   E-mail marketing – na základě Vašeho souhlasu Vám zasíláme e-mailová obchodní sdělení. Odhlášení z odběru obchodních sdělení je možné jednoduše provést v nastavení Vašeho uživatelského účtu, prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo skrze internetový odkaz, který je dostupný v každém takovém obchodním sdělení.


·        Další účely – vztahující se zejména na zkvalitňování nabízených služeb:

o   analýza historie objednávek,

o   analýza chování zákazníka na webu,

o   analýza zákaznických preferencí a zobrazovaného obsahu,

o   vývoj nového produktu,

o   statistické analýzy.

K optimalizaci prvků na webu je možné využití nástrojů jako je Google Analytics, a obdobné nástroje. Ze strany naší společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.      PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·        Plnění smlouvy – pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností je nezbytné zpracovávat osobní údaje. Jedná se především o údaje fakturační a doručovací.


·        Oprávněné zájmy – v rámci tohoto právního důvodu Vám jakožto zákazníkovi můžeme zasílat e-mailové či SMS zprávy s obchodními sděleními ohledně stejných či obdobných produktů, o nějž jste projevil zájem v momentě, kdy jste se stal naším zákazníkem. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, případně se z odběru zasílání novinek a marketingových sdělení kdykoliv jednoduše odhlásit, a to stejným způsobem nebo skrze internetový odkaz umístěný na každém takovém marketingovém sdělení.


·        Udělení souhlasu – pro zasílání marketingových sdělení Vás žádáme o souhlas. Pokud jste naším zákazníkem a z odběru marketingových sdělení jste se neodhlásil, můžeme Vám dle výše uvedeného zasílat taková vybraná obchodní sdělení. Odhlášení z odběru těchto sdělení však můžete provést jednoduše v nastavení uživatelského účtu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu. Taktéž v případě již uděleného souhlasu můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to opět stejnou cestou, např. přes kontaktní formulář.

 

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V určitých případech, zejména za účelem splnění smlouvy, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty třetí osobě. Jedná se zejména o následující případy a následující osoby:

·        Dopravce – pro doručování zboží v rámci plnění smlouvy. Naše společnost vybírá specializované dopravní společnosti.

·        Platební brána a bankovní instituce – u vybraných způsobů plateb jsou platební údaje přeneseny přímo na finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb, jakožto zabezpečené platební bráně.

·        Méně často jiné osoby – poskytovatelé služeb v rámci cílené reklamy, pojišťovny v případě pojistné události, státní orgány v případě jejich vyžádání s právoplatným důvodem, apod.

·        Sociální sítě – osobní údaje mohou být sdíleny na sociálních sítích (zejména Facebook či Instagram, apod.) především v rámci účasti na vyhlášených soutěžích, a to s Vaším souhlasem. Nevztahuje se na situace, kdy jste jako uživatel sociálních sítí sdílel příspěvek a situace obdobného typu.

 

6.      DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání účinků smluvních práv a povinností, následně po dobu nutnou za účelem archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů (např. účetnictví), a poté na základě Vámi uděleného souhlasu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi odvolán. Lhůta 5 let ve spojení s Vaším souhlasem platí také pro zasílání marketingových sdělení. Osobní údaje získané z uživatelského účtu jsou uchovány po dobu využívání našich služeb a následně 5 let od jeho zrušení, poté jen základní údaje a důvod zrušení uživatelského účtu či údaje tvořící součást provozních záloh.

 

7.      BEZPEČNOST

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost jednou z priorit. Správce provedl přiměřená jak technická, tak i organizační opatření vedoucí k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. V rámci naší společnosti mají přístup k osobním údajům pouze jednatelé společnosti. Webové rozhraní společnosti disponuje zabezpečovacím prvkem „https“.

 

8.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (ZÁKAZNÍKA)

·        Výmaz (odvolání souhlasu) – kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v sekci nastavení v uživatelském účtu nebo nás kontaktovat na výše uvedenou adresu elektronické pošty či využít kontaktní formulář na webových stránkách. Pokud tak učiníte, Vaše osobní údaje budou vymazány, avšak vyjma údajů, které Správce potřebuje ke splnění zákonných povinností (faktury) či k ochraně svých oprávněných zájmů (v případě reklamačního řízení či evidence neuhrazené pohledávky, apod.).


·        Úprava – v případě, že se údaje změnily nebo je chcete doplnit, můžete údaje jednoduše editovat v uživatelském účtu nebo nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře či přímo na výše uvedenou adresu elektronické pošty uvedenou výše v bodě 1.


·        Oprava -  v případě, že se domníváte, že Správce zpracovává chybné informace, kontaktujte nás.


·        Přístup – kdykoliv můžete Správce údajů požádat o následující informace k údajům, které o Vás zpracovává:

o   účely zpracování těchto osobních údajů,

o   druhy těchto osobních údajů,

o   kdo jsou další příjemci těchto údajů,

o   doba, po kterou mají být tyto údaje zpracovávány,

o   informaci o možnostech omezení či výmazu těchto údajů,

o   zdroji těchto údajů, pokud jsme je nezískali od Vás.


·        Vznesení námitky – v případě, kdy Správce zpracovává údaje na základě právního důvodu oprávněného zájmu (bod 4) a subjekt údajů nemůže tuto situaci ovlivnit, přičemž důvodem není plnění právní povinnosti, můžete vznést námitku pro omezení zpracovávaných údajů, a to např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo nás kontaktujte na adresu elektronické pošty uvedenou výše v bodě 1.


·        Omezení – v případě, že popíráte přesnost údajů, nepožadujete celkový výmaz, údaje již Správce nepotřebuje pro původní účel, jen z právních důvodů a rozhodnutí o Vaší námitce ještě nebylo vyřízeno, v takovém případě můžete požádat alespoň o omezení zpracování údajů, kdy budou údaje pouze zálohovány, pro další činnosti jako přímý marketing pak mohou být využity dále jen s Vaším souhlasem.


·        Stížnost – v případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich údajů Správce porušil nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Budeme však rádi, pokud budete případné nesrovnalosti řešit prvně s námi. Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře či na adrese elektronické pošty info@beminematchingoutfits.com.


V případě, že máte podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, jehož příčinou je zpracování osobních údajů, máte právo požadovat adekvátní vysvětlení. Máte také nárok se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Úpravy či opravy osobních údajů můžete provést prostřednictvím nastavení ve Vašem uživatelském účtu, pro všechny případy pak můžete využít náš kontaktní formulář nebo nás kontaktovat přímo na adrese elektronické pošty info@beminematchingoutfits.com.

 

9.      COOKIES

Správce využívá na svých webových stránkách tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou webovou stránkou ukládány do Vašeho prohlížeče. Tímto způsobem automaticky zaznamenávají informace o Vaší návštěvě a dokážou tak od sebe odlišit, nikoliv však identifikovat, jednotlivé uživatele a přizpůsobit tak uživateli obsah dle jeho preferencí.


Kromě toho, že je činnost webu uživatelsky přívětivější, cookies zajišťují především možnost využití uživatelských účtů a efektivnější návštěvu webových stránek.

 

 

 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Copyright © 2020 - BeMine. All rights reserved.

Děkujeme že podporujete náš malý rodinný podnik a výrobu v České republice :)